Het Physical Security Management Platform
waarmee organisaties grip krijgen op fysieke beveiliging

In minder dan 15 minuten een risicoanalyse

In minder dan 2 uur een volledig beveiligingsadvies

Binnen 4 uur inzicht in de restrisico’s en verbeteringen

Voor veel organisaties is het onder controle brengen van de beveiligingsrisico’s een enorme uitdaging. Hoe vertaal je dreigingen naar de juiste maatregelen en hoe voorkom je dat je teveel risico’s loopt of juist teveel investeert in beveiligingsmaatregelen?

Securtree© helpt organisaties deze vertaling te maken door het proces van risicoanalyse naar beveiligingsmaatregelen te standaardiseren en te automatiseren. Zo krijgen organisaties snel inzicht in de risico’s en de mogelijke verbeteringen zodat volledig gefocust kan worden op het maken van juiste keuzes en dat voor alles locaties van de organisatie.

Waarom?

De vraag waar iedere organisatie mee speelt is welke beveiligingsmaatregelen nodig zijn en of de juiste maatregelen getroffen zijn om de locaties goed beveiligd te houden. 

Securtree© geeft antwoord op die vragen. Niet door de beveiligingsmaatregelen centraal te stellen, maar juist door te redeneren vanuit de dreigingen die er zijn voor een locatie.

Zo ontstaat een evenwichtig pakket aan maatregelen om de onacceptabele risico’s beheersbaar te maken en te houden. Dat niet alleen per locatie maar ook over alle locaties heen zodat de organisatie als geheel goed beveiligd is.

Hoe?

We beoordelen de dreigingen. Door deze op verschillende dreigingsniveaus te koppelen aan vooraf vastgestelde Programma’s van Eisen wordt automatisch de juiste combinatie aan beveiligingsmaatregelen voor een locatie inzichtelijk. Jij bepaalt de risico’s, Securtree© geeft hierbij het best passende advies. Snel, beheersbaar en controleerbaar.

De te implementeren maatregelen zijn hierbij een gevolg van de dreigingen die onderkend worden. Uiteraard kan op basis van professioneel inzicht altijd worden afgeweken van het advies. Het doel is immers om de risico’s af te dekken en niet om slechts beveiligingsmaatregelen te treffen.

Wat?

Securtree© is het Physical Security Management Platform waarin de risicoanalyses en beveiligingsplannen voor alle locaties worden vastgelegd, zodat inzichtelijk is welke beveiligingsmaatregelen nodig zijn, wat aan maatregelen is getroffen en wat te verbeteren valt.

Securtree© geeft direct antwoord op de vraag of de onacceptabele risico’s in voldoende mate beheersbaar zijn en daarmee in welke mate je grip hebt op de beveiliging en waar verbetering mogelijk of noodzakelijk is. 

Dat alles op een volledig geautomatiseerde wijze.

0 +
Fysieke dreigingen
0 +
Beveiligingsmaatregelen
0 +
Oneindig aantal locaties

Snel

Met Securtree© kan in korte tijd een risicoanalyse per locatie gemaakt worden

Geautomatiseerd

Automatisch wordt een volledig standaard beveiligingsadvies gegenereerd

Uniform

De werkwijze die gevolgd wordt en de output die eruit komt is voor alle locaties vergelijkbaar

Voordelen

Onafhankelijk

De mix aan maatregelen is niet onderhevig aan individuele emoties en inzichten

Flexibel

Het advies kan aangepast worden aan de specifieke risico’s van een locatie

Gedocumenteerd

De gemaakte keuzes liggen vast, zijn traceerbaar, controleerbaar en auditable

Wie Securtree© helpt

Facilitair Directeuren en Security Managers

Securtree© helpt Facilitair Directeuren en Security Managers inzicht te krijgen in de mate waarin de onacceptabele fysieke beveiligingsrisico’s voldoende zijn afgedekt, waar nog rest risico’s aanwezig zijn en welke verbeteringen nog doorgevoerd kunnen worden zodat erop vertrouwd kan worden dat de fysieke beveiliging goed genoeg is

Lijn
management

Securtree© maakt voor het lijnmanagement inzichtelijk of de risico’s die voor hun processen aanwezig zijn, beheersbaar zijn zodat zij hun verantwoordelijkheid kunnen nemen

Beveiligings
adviseurs

Securtree© helpt adviseurs de vertaling te maken door het proces van risicoanalyse naar beveiligingsmaatregelen te standaardiseren en te automatiseren

Beveiligings
auditors

Securtree© ondersteunt auditors bij het controleren van de fysieke beveiliging in opzet, bestaan en werking zodat meer zekerheid ontstaat in de mate waarin beveiliging goed genoeg is

Risico
managers

Securtree© helpt risico managers om inzicht te krijgen in de fysieke beveiligingsrisico’s binnen de organisatie zodat risico's beter beheersbaar worden en de juiste keuzes kunnen worden gemaakt

Compliance
officers

Securtree© ondersteunt compliance officers inzicht te krijgen in hoeverre de organisatie en de gebouwen compliant zijn aan het beveiligingsbeleid inclusief relevante wet- en regelgeving

Business continuity
managers

Securtree© maakt het voor business continuity managers inzichtelijk in welke mate de risico’s die impact kunnen hebben op de bedrijfsvoering en daarmee op de continuïteit van de organisatie als geheel voldoende beheersbaar zijn

Hoe het proces eruit ziet

Van dreiging naar risicoanalyse

Voor een locatie wordt in Securtree© vastgesteld welke dreigingen realistisch zijn door te kijken naar de processen die op locatie worden uitgevoerd. Per dreiging wordt bepaald hoe aantrekkelijk de locatie is voor een dader of dadergroep om zijn doelen te realiseren en welke schade hiermee kan worden aangericht. Automatisch wordt de risicoklasse per dreiging voor die locatie berekend met als resultaat een risicoanalyse per locatie.

De gewenste situatie in kaart

De risicoklasse per dreiging per locatie maakt duidelijk welke maatregelen nodig zijn om de risico’s beheersbaar te maken en te houden.

De beveiligingsmaatregelen worden automatisch geselecteerd vanuit het Programma van Eisen Fysieke Beveiliging en leiden tot het beveiligingsadvies voor die locatie. Daar waar nodig kan het advies in Securtree© worden aangepast.

Verschillenanalyse

Door de bestaande maatregelen in kaart te brengen en in Securtree© in te vullen, wordt de bestaande situatie automatisch vergeleken met de wenselijke situatie zodat direct inzicht ontstaat in de (rest)risico’s en de mogelijke verbeteringen. Nu kunnen keuzes gemaakt worden om de risico’s te accepteren of om ze aan te pakken door maatregelen te implementeren. Door alles in Securtree© te administreren zijn keuzes achteraf altijd herleidbaar.

Beveiligingsplannen

In het beveiligingsplan vindt de complete vastlegging plaats. Met de risicoanalyse als uitgangspunt, wordt per locatie beschreven welke mix aan maatregelen gewenst is, wat hiervan gerealiseerd is en wat nog gedaan moet worden en wanneer dat gedaan moet zijn. Waar van het Programma van Eisen is afgeweken, wordt aangegeven waarom en hoe dit is gedaan. Eventueel met een alternatief op basis van gelijkwaardigheid of door het risico te accepteren.

Het beveiligingsplan wordt periodiek getoetst op actualiteit en waar er wijzigingen zijn in processen, risico’s en/of maatregelen, worden deze in het plan verwerkt.

Wat Securtree© uniek maakt

Securtree© is een platform om het proces van risicoanalyse tot implementatie van beveiligingsmaatregelen geautomatiseerd te ondersteunen en de uitkomsten op een overzichtelijke manier digitaal vast te leggen.

Vanaf het beoordelen van de dreiging wordt automatisch een beveiligingsadvies gegenereerd. Securtree© maakt automatisch de inschatting van de mix van beveiligingsmaatregelen die nodig is om een dreiging geheel of deels weg te nemen. Deze mix omvat de combinatie van organisatorische, bouwkundige, elektronische en reactieve maatregelen, die incombinatie een specifieke dreiging te lijf gaan. De hoogte van de dreiging bepaalt de zwaarte van de te nemen maatregel. Zo krijg je de beste garantie dat je de juiste maatregel koppelt aan het risico dat je loopt waarmee je voorkomt dat je als organisatie over- of onder beveiligd bent.

Na het invoeren van wat al aan maatregelen getroffen is, genereert Securtree© automatisch een overzicht van de afwijkingen tussen de bestaande en gewenste situatie waarmee direct inzichtelijk wordt wat de restrisico’s zijn zodat de organisatie weet wat ze nog te doen heeft om de risico’s af te dekken.

Contact

Velden met een * zijn verplicht

error: Content is protected !!