Waar wij voor zorgen

Het is toch gek om veel geld aan beveiliging uit te geven zonder er zekerheid voor terug te krijgen?

Wij zorgen voor de juiste kwaliteit van beveiliging tegen de laagst mogelijke kosten. Door uit te gaan van de reële risico’s zorgen we voor meer zekerheid. 

Doe hier de snelle verkenning die je inzicht geeft in de status van risicobeheersing van fysieke beveiliging binnen jouw organisatie is. Zo weet je wat er al gedaan is en wat er nog gedaan kan worden om het te verbeteren. 

 

Het beveiligingsmodel dat wij hierbij gebruiken ziet er als volgt uit:

Lees meer over het beveiligingsmodel dat wij hierbij gebruiken of download de uitgebreide toelichting hieronder.

Onze diensten

Met een compleet pakket aan diensten helpen wij organisaties in control te komen en te blijven op het gebied van beveiliging. Wij zorgen voor de juiste kwaliteit van beveiliging. Door uit te gaan van de reële risico’s zorgen we voor meer zekerheid. Een indruk van wat we doen tegen welke vergoeding, vind je in ons dienstenportfolio. Neem gerust contact met ons op als je meer wilt weten wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen.


Wil je onze diensten direct bekijken? Klik dan op de dienst hieronder waarin we je direct een korte beschrijving van de dienst geven.

Security management as a Service

Onder Security Governance verstaan de we mate waarin een organisatie in control is over haar fysieke beveiliging. We onderzoeken de volwassenheid van de organisatie op dit gebied en stellen de beveiligingsstrategie voor de komende jaren op, zodat je weet waar je aandacht aan moet besteden om tot een (nog) betere beveiliging te komen. Lees meer...
Beveiliging is voor veel organisaties geen core business. Een dedicated securitymanager is niet altijd in huis en mogelijk ook niet altijd nodig. Maar je wilt wel de regie krijgen, hebben en houden over beveiliging. Ketenregie, kan voor jouw organisatie de oplossing zijn. De regie over de beveiliging wordt, op basis van duidelijke afspraken, volledig of deels, aan ons uitbesteed. Wij ontzorgen de organisatie volledig, zodat jij geen omkijken meer hebt naar de beveiliging. Uiteraard leggen wij periodiek verantwoording af over de status van beveiliging. Lees meer...

Inrichten beveiligingsproces

Zonder beleid is binnen de organisatie vaak niet duidelijk welke richting er met beveiliging moet worden ingeslagen. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn dan ook vaak niet duidelijk, met als resultaat onvoldoende draagvlak voor dit onderwerp binnen de organisatie. Lees meer...
Een dreigingsprofiel geeft inzicht in de dreigingen, dadertypen en aanvalsmiddelen die voor de organisatie realistisch zijn en waartegen beveiligingsmaatregelen overwogen dienen te worden. Maak gebruik van onze generieke dreigingsprofielen of laat een specifiek dreigingsprofiel opstellen. Lees meer...
In een Programma van Eisen liggen de functionele maatregelen vast die binnen de organisatie overwogen worden. Wij maken Programma’s van Eisen, waarin de zwaarte van de maatregel afhangt van de hoogte van het risico. Dit vormt de basis voor het kiezen van de juiste maatregelen en op basis hiervan kan de concrete projectering worden gemaakt. Lees meer...
In een koppelingstabel wordt de koppeling gelegd tussen dreigingen enerzijds en maatregelen anderzijds. Door dit eenmalig goed te doen, is voor iedereen die betrokken is vanaf het begin duidelijk welke uitgangspunten worden gehanteerd en wordt in het traject vanaf risicoanalyse tot beveiligingsplan per locatie veel tijd bespaard. Lees meer...

Uitvoeren beveiligingsproces

Een risicoanalyse geeft inzicht in de hoogte van de risico’s die er zijn per locatie. Voor iedere locatie worden per dreiging de attractiviteit en het belang bepaald. Het resultaat is een risicoclassificatie per dreiging per pand. De risicoanalyse kan gebruikt worden om een beveiligingsadvies op te stellen. Lees meer...
Voor het opstellen van een juist beveiligingsadvies is inzicht nodig in de risico’s voor de processen die in het gebouw worden uitgevoerd. Ook is een schouw van het gebouw zelf nodig. Op basis van de risico’s voor de organisatie wordt het best passende advies samengesteld, zodat je weet welke maatregelen nodig zijn. Wij stellen het beveiligingsadvies voor je op, op basis van een gezamenlijk vastgestelde risicoanalyse. Lees meer...
In een beveiligingsplan ligt het geheel van de beveiliging van een locatie vast, van risicoanalyse tot beveiligingsadvies, aangevuld met een analyse van de huidige situatie en een voorstel voor de door te voeren verbeteringen. Voor Iedere locatie zou, naar onze mening, een dergelijk plan beschikbaar moeten zijn. Lees meer...
Het doel van beveiliging is om de risico’s te beheersen. Is gedaan wat was gepland en zijn de locaties nu voldoende beveiligd? Het uitvoeren van audits geeft zekerheid over de mate waarin de aanpak van beveiliging voldoende is georganiseerd (procesaudit) en de wijze waarop de beveiligingsmaatregelen voldoende in staat zijn om de baas over beveiliging van de organisatie te zijn (tactische en operationele audit). Lees meer...
Incidenten dienen geanalyseerd te worden zodat duidelijk wordt wat er gebeurd is en hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. De geleerde lessen worden toegepast binnen het beveiligingsproces, zodat dit proces continu verbeterd wordt. Lees meer...
100% beveiligingen is niet mogelijk. Er zullen altijd (rest)risico’s over blijven. Dergelijke risico’s behoren inzichtelijk te zijn en formeel geaccepteerd te worden. Je kan het risico wellicht niet voorkomen maar je kunt je er wel op voorbereiden als het zich voordoet. In een risicoacceptatieproces worden dergelijke risico’s met stakeholders besproken en formeel vastgesteld. Lees meer...

Overig advies en dienstverlening

Niet alle vraagstukken zijn onder een noemer te vatten. Soms heb je heel gerichte vragen, soms wil je gewoon eens sparren, soms wil je specifieke adviezen. Maar bij wie kun je terecht? Wie is jouw onafhankelijke partner op het gebied van fysiek beveiligingsadvies? Met wie kun jij in overleg treden om de beste beveiliging voor jouw organisatie te krijgen? Lees meer...
Innoveren op het gebied van beveiliging. Iets nieuws willen proberen en mogelijk, als het slaagt, dit breder uitrollen? Het onderzoeken hoe vernieuwingen inpasbaar zijn binnen de bestaande processen vraagt betrokkenheid van nogal wat interne en externe stakeholders. Helder geformuleerde uitgangspunten qua gewenst resultaat, besluitvorming, financiering en geheimhouding zijn noodzakelijk. Lees meer...
De zorg voor het projectmanagement, van welk project dan ook op het gebied van beveiliging, kun je met een gerust hart aan ons toevertrouwen. Wij verzorgen het inrichten van een projectorganisatie met een duidelijke structuur van wie waarvoor verantwoordelijk is. Lees meer...
Grotere projecten op het gebied van beveiliging vereisen wellicht een aanbesteding en zelfs als dat niet zo is, dan wil je verschillende leveranciers een aanbieding laten doen. Maar hoe goed zijn die aanbiedingen en zullen ze tot de gewenste resultaten leiden? Betaal je niet te veel en krijg je de juiste kwaliteit? Lees meer...
Er kunnen wel maatregelen genomen worden maar als de medewerkers ze niet begrijpen en niet opvolgen dan ontstaan gaten in de beveiliging. De mens is de zwakste schakel maar hoe verander je dat zodat zij juist een sterke schakel in het geheel worden? Lees meer...

Securtree©

De vraag waar iedere organisatie mee speelt is welke beveiligingsmaatregelen nodig zijn en of de juiste maatregelen getroffen zijn om de locaties goed beveiligd te houden. Maar hoe weet je dat wat je doet goed genoeg is? Securtree© geeft antwoord op die vragen. Niet door de beveiligingsmaatregelen centraal te stellen maar juist door te redeneren vanuit de dreigingen die er zijn voor een locatie en de maatregelen hier een afgeleide van te maken. Dit geeft inzicht in de staat van fysieke beveiliging voor alle locaties. Kijk op www.securtree.com of Lees meer...

Wie we zijn

We zijn een onafhankelijke organisatie voor beveiligingsonderzoek en -advies. Zelf verkopen wij geen beveiligingsmaatregelen. Wel zien we dat er veel geld wordt uitgegeven aan maatregelen, die de risico’s feitelijk onvoldoende afdekken.

We helpen organisaties zodat ze kunnen spreken over goed beveiligingsbeheer waarbij de onacceptabele risico’s beheersbaar zijn en blijven.

André Severs Thimo Keizer