De dreigingsprofielen die beschikbaar zijn
en de elementen om zelf een dreigingsprofiel kunt maken

Als organisatie wil je weten welke dreigingen je boven het hoofd hangen en waar je de organisatie tegen zou moeten beveiligen. Kennis van deze dreigingen met bijbehorende dadertypen en aanvalsmiddelen vormt de basis voor de keuze van beveiligingsmaatregelen. Het kunnen beschikken over een dreigingsprofiel is voor organisaties van essentieel belang om de beveiliging goed in te richten.

Om zoveel mogelijk organisaties te helpen, stellen wij dreigingsprofielen ter beschikking die herbruikbaar zijn. Profielen die tot stand zijn gekomen door samenwerking met organisaties in de sector en waarin de belangrijkste risico’s al zijn opgenomen. Het wiel hoeft niet opnieuw te worden uitgevonden en je kan direct aan de slag met het inschatten van de hoogte van de risico’s voor jouw organisatie.

"Als je de dreigingen niet kent,
hoe weet je dan welke maatregelen nodig zijn?​"

De herbruikbare dreigingsprofielen die beschikbaar zijn

Dreigingsprofiel fysieke beveiliging financiele dienstverlening

Download

Vul je email in en we sturen je de download link:

Dreigingsprofiel gemeenten

Download

Vul je email in en we sturen je de download link:

Dreigingsprofiel opleidingsinstituten middelbaar en hoger beroepsonderwijs

Download

Vul je email in en we sturen je de download link:

Dreigingsprofiel fysieke beveiliging overheid en semioverheid

Download

Vul je email in en we sturen je de download link:

Dreigingsprofiel fysieke beveiliging zakelijke dienstverlening

Download

Vul je email in en we sturen je de download link:

Dreigingsprofiel ziekenhuizen en UMCs

Download

Vul je email in en we sturen je de download link:

Het doel van een dreigingsprofiel

Het doel van het dreigingsprofiel is om op basis van eenduidige begrippen en definities inzicht te verschaffen in de dreigingen, dadertypen en aanvalsmiddelen, die beoordeeld worden als mogelijke onacceptabele risico’s waartegen de organisatie zich wil beveiligen. Hiermee wordt de grens bepaald voor de mate van beveiliging om daarmee over- of onder beveiliging te voorkomen.

De keuze voor de in het dreigingsprofiel benoemde dreigingen wil niet zeggen dat er zich geen andere combinaties of andere, niet genoemde dreigingen, dadertypen of aanvalsmiddelen voor kunnen doen.

Dergelijke combinaties worden echter voor de organisatie voor nu niet als realistisch gezien en/of niet onderkend.

Met het dreigingsprofiel wordt aan het management duidelijk gemaakt wat binnen de scope van fysieke beveiliging valt en waar het beschikbare budget voor wordt ingezet. Het door het management geaccordeerde dreigingsprofiel vormt het uitgangspunt voor de risicoanalyse per locatie. In zo’n analyse wordt per locatie beoordeeld in welke mate de risico’s uit het dreigingsprofiel ook hier van toepassing zijn. Op de uitkomsten van de risicoanalyse is het beveiligingsplan per locatie gebaseerd, met daarin de mix aan beveiligingsmaatregelen om de benoemde risico’s beheersbaar te maken en te houden.

De meest voorkomende dreigingen, aanvalsmiddelen en addertypen

Dreigingen

Veel voorkomende dreigingen waar we standaard rekening mee houden, zijn hieronder in alfabetische volgorde weergegeven. Er kunnen er uiteraard meer zijn die aan het dreigingsprofiel van jouw organisatie kunnen worden toegevoegd.

Wat we precies onder de genoemde dreigingen, verstaan definiëren we in het dreigingsprofiel voor de organisatie.

 •  

Aanvalsmiddelen en dadertypen

De volgende aanvalsmiddelen worden daarbij onderscheiden:

  • Aanwezig materieel
  • Licht handgereedschap
  • Zwaar handgereedschap
  • Elektrisch gereedschap en zeer zwaar handgereedschap
  • Brandbare vloeistoffen en materialen
  • Giftige materialen
  • Explosieven
  • Voertuigen
  • Verbale middelen (schelden)
  • Fysieke middelen (schoppen, slaan)
  • Steek-, slag of stroomstootwapens
  • Vuurwapens (klein kaliber), kruisbogen en harpoenen
  • Vuurwapens (groot kaliber)
  • Overige hulpmiddelen

De aanvalsmiddelen worden in het dreigingsprofiel nader toegelicht. De combinatie van dreigingen en aanvalsmiddelen vormt de basis voor de te treffen beveiligingsmaatregelen voor een locatie.

De dadertypen die wij standaard onderscheiden zijn:

  • Personen met verward gedrag
  • Ontevreden klanten en burgers
  • Vandalen
  • Gelegenheidscriminelen
  • Beroepscriminelen (professional en semi-professional)
  • Interne actoren (medewerkers en leveranciers)
  • Activisten
  • Terroristen
  • Georganiseerde criminaliteit
  • Niet-gouvernementele organisaties
  • Statelijke actoren

De dadertypen worden in het dreigingsprofiel van de organisatie in eenduidige termen uitgewerkt, zodat voor iedereen duidelijk is wat er precies onder een dadertype verstaan wordt.

Motieven

Bij de inrichting van fysieke beveiliging gaan we uit van de dreigingen als gevolg van bewust en onbewust menselijk handelen. We maken daarbij onderscheid in een aantal dadertypen. De mate waarin een dreiging relevant is kan per organisatie verschillen. Om inzicht te krijgen in de redenen waarom een dreiging zich bij jouw organisatie voor kan doen, is het noodzakelijk om de verschillende motieven – het doel – te kennen.

De volgende motieven zijn daarbij relevant:

  • Gelegenheid
  • Eigen gewin
  • Verdienmodel: de buit wordt verhandeld
  • Verstoring van processen (platleggen organisatie)
  • Ontwrichten van de maatschappij
  • Onvrede uiten (met het handelen van de organisatie)
  • Afpersen: van de organisatie of individuen
  • Spionage (digitaal en analoog)
  • Verwarring en verdeeldheid zaaien: Fake news of propaganda
  • Ideologische of activistische motieven

De motieven worden in het dreigingsprofiel nader toegelicht en gekoppeld aan de dadertypen. Op deze wijze instaat inzicht in de reden dat een dreiging zich voor kan doen. Dit inzicht helpt om de juiste maatregelen te treffen om de dreiging beheersbaar te houden.

Wil je een dreigingsprofiel op laten stellen? Neem contact met ons op

Een goed dreigingsprofiel is eigenlijk altijd organisatie specifiek. De bouwstenen die gebruikt worden voor het opstellen van een dreigingsprofiel zijn echter vrij generiek te benoemen. Met behulp van deze bouwstenen kan de organisatie haar eigen dreigingsprofiel opstellen. Als daar ondersteuning bij wenselijk is dan helpen we daar graag bij.

error: Content is protected !!