Privacy Statement

Wij conformeren ons aan de Algemene Verordening Beschermingpersoonsgegevens

Deze site verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Ons uitgangspunt is dat we niet meer gegevens verzamelen dan strikt noodzakelijk en dat we de gegevens niet met anderen delen, tenzij we daar wettelijk toe verplicht worden.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

  • Naam (voor- en achternaam)
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Organisatie
  • Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch

Voor gegevens die mogelijk verzameld worden over jouw activiteiten, IP-adres en internetbrowser en apparaat type zie de Cookie Policy.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie bijzondere of gevoelige gegevens te verzamelen over websitebezoekers, zoals leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, etc. Ook hebben we niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We controleren niet of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief (als je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven) en/of informatie over onze diensten (als je daar expliciet om vraagt)
  • Contact met je op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
  • Ook verwerken we persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

Hoe lang we gegevens bewaren

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze standaard bewaartermijn is 30 dagen.

Delen met anderen

We verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via het contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. We zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus. Daarom verzamelen we niet meer gegevens dan noodzakelijk en nemen we passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.