Landenanalyse

“Om te groeien moet je als organisatie over de grenzen heen durven kijken.”

Een grote internationale organisatie met kantoren in meer dan 30 landen betaalde jaarlijks meer dan € 60.000,- abonnementskosten aan twee gerenommeerde onderzoeksbureaus om informatie te krijgen over de risico’s die de organisatie loopt in de landen waarin zij gevestigd is.

Naast dit aanzienlijke vaste bedrag aan abonnementskosten moest de organisatie aanvullend een vergoeding betalen als zij vroeg om een specifiek rapport van een land. Per rapport ging het dan om een bedrag van minimaal € 2.500,-. Deze rapporten waren zeer algemeen van aard. De specifiek voor de organisatie van toepassing zijnde risico’s werden niet expliciet behandeld. De tevredenheid van de klant over de door de onderzoeksbureaus geleverde diensten nam langzaam af.

De klantvraag

Omdat de klant het vermoeden had meer dan gemiddelde risico’s te lopen in een Afrikaans land waar de klant een vestiging had, was de vraag aan ons om een landenanalyse uit te voeren en hiervan een rapport op te stellen, gebaseerd op openbaar beschikbare informatie.

De aanpak

Van de organisatie van de opdrachtgever hebben we het risicoprofiel aandachtig bestudeerd. Met dit actuele risicoprofiel voor ogen hebben we de vrij op het internet beschikbare informatie hiermee vergeleken. We hebben een aantal dagen nodig gehad om een voor de klant specifieke landenanalyse te maken. Juist de voor de organisatie relevante risico’s zijn in de rapportage prominent verwoord, voorafgaand aan de meer algemene informatie omtrent de aan het land gekoppelde risico’s.

Naast de risico’s zoals deze gelden voor het ondernemen en het zaken doen in het betreffende land, hebben we ook gekeken naar de risico’s voor de medewerkers. En dit dan voor:

  • De medewerkers die langdurig voor hun werk in dit land zijn gehuisvest (expats);
  • De medewerkers die tijdelijk naar dit land reizen voor hun werk;
  • De autochtone medewerkers die voor de organisatie werken;
  • De leveranciers die in het betreffende land aan de organisatie hun diensten leveren.

Het resultaat

Hiervoor staat al het belangrijkste resultaat verwoord, namelijk een specifiek op de risico’s van de organisatie toegesneden landenanalyse met daarin de maatregelen die de organisatie kan treffen om een veilige situatie te creëren voor medewerkers en klanten.

We hebben samen met de opdrachtgever een nauwlettende vergelijking gemaakt tussen het door ons opgeleverde rapport en de door de twee onderzoeksbureaus opgeleverde rapporten. Hierbij is de conclusie getrokken dat ons rapport meer organisatie-specifiek is opgesteld en bovendien meer relevante en actuelere informatie bevat inclusief concrete maatregelen.

Op grond hiervan heeft de organisatie besloten het jaarlijkse abonnement te beëindigen. Voor waar dit gewenst is zal specifiek worden gevraagd om een landenrapport op te stellen, waarin de door ons vervaardigde opzet als resultaatsinstructie wordt meegeleverd.

Wat RisicoRegisseurs voor jouw organisatie kan betekenen

Onze belangrijkste focus is opdrachtgevers meer zekerheid bieden zodat de kwaliteit van hun beveiliging voldoet aan de eisen die de eigen organisatie hieraan stelt. En dit tegen de laagst mogelijke kosten.

Wij gebruiken hiervoor een aantal modellen als uitgangspunt, zoals het Security Governance Model, het beveiligingsraamwerk of het model van ketenregie. Net wat het best toepasbaar is in de betreffende situatie.

Belangrijk hierbij is dat wij ons hierbij specifiek richten op het beleid en de visie ten aanzien van beveiliging, zoals de opdrachtgever deze voor ogen heeft. Via generieke modellen de opdrachtgever een organisatie-specifiek resultaat op maat bieden. Dat is waar wij voor staan.