Kosten: efficiëntie en effectiviteit

Waarom efficiëntie en effectiviteit belangrijk is

Efficiëntie en effectiviteit zijn veel gebruikte begrippen binnen organisaties waarbij de aandacht meestal uitgaat naar efficiëntie onder de noemers van marktconformiteit en besparingsmogelijkheden. Met als belangrijke drivers hierbij of je gelijkblijvende of zelfs betere kwaliteit met minder kosten kunt bereiken.

De vragen die aan het maken van kosten voor beveiliging vooraf moeten gaan is of je met die kosten die je maakt ook het beoogde resultaat zult bereiken? Ooit is mogelijk gekozen voor een insteek, die vandaag de dag niet meer actueel is, maar nog wel wordt voortgezet.

Het doel van beveiliging is immers een zo goed mogelijke bijdrage leveren aan de continuïteit van de organisatie door op basis van de juiste aanpak de noodzakelijke maatregelen te treffen om reële onacceptabele operationele risico’s beheersbaar te maken en te houden. Of je op het gebied van beveiliging efficiënt en effectief te werk gaat weet je alleen als je die reële onacceptabele risico’s als uitgangspunt neemt en op basis daarvan de juiste combinatie aan maatregelen weet te implementeren. Niet teveel, niet te weinig, maar zeker niet de verkeerde maatregelen.

Een Risk based /  Performance based benadering die uitgaat van de risico’s in plaats van een Rule based / Compliance based benadering waarbij de maatregelen centraal staan.

Wat efficiëntie en effectiviteit inhoudt

Efficiëntie of doelmatigheid is de mate van gebruik van middelen om een bepaald doel te bereiken, de route naar het doel. Beveiliging wordt efficiënt genoemd als er bij de uitvoering van het proces zo min mogelijk middelen worden gebruikt. Deze middelen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op tijd, inspanning (manuren) of geld.

Effectiviteit of doeltreffendheid daarentegen geeft aan of de beoogde uitkomsten of resultaten ook daadwerkelijk gerealiseerd worden, het doel zelf. Beveiliging wordt effectief genoemd als de reële onacceptabele risico’s voldoende worden beheerst. In tegenstelling tot efficiëntie heeft het geen betrekking op het proces zelf, maar juist op de uitkomst daarvan.

Doen we de goede dingen duidt op kosteneffectiviteit. Doen we de dingen goed staat voor kosten efficiëntie.

Hoe efficiëntie en effectiviteit bereikt wordt

RisicoRegisseurs helpt organisaties scherp te zijn op efficiëntie en effectiviteit op het gebied van beveiliging door te werken vanuit transparante kosten-baten analyses. Hiermee bereiken we betere beveiliging tegen lagere kosten. Want de vraag die aan het maken van kosten voor beveiliging vooraf moet gaan is of je daarmee wel de beoogde reële onacceptabele risico’s op de juiste wijze afdekt.

Onze ervaringen hebben geleerd dat er veel te verbeteren valt in de efficiëntie en effectiviteit van de beveiliging van organisaties. Met open ogen kijken naar het nu en de toekomst en daarbij blind zijn voor de historie is hierbij de kunst. Dit begint bij het je opnieuw afvragen welke kritische middelen en processen tegen welke dreigingen beschermd moeten worden. Daarna te onderzoeken welke maatregelen hiertoe al genomen zijn en welke kosten en investeringen daarmee gepaard zijn. Eerst beantwoorden we dan de vraag of de juiste dingen worden gedaan. Bij een negatief antwoord wordt gekeken naar wat dan nodig is om wel de juiste dingen te gaan doen en welke keuzes je hierin hebt. Bij een positief antwoord kan worden doorgezocht naar het antwoord of je de goede dingen ook goed doet. Als de uitkomst hiervan niet naar tevredenheid is, dan buigt RisicoRegisseurs zich met de organisatie over de vraag hoe het anders kan.