De impact van bedreigingen: sabotage

Eén van de manieren waarop wij organisaties helpen, is door inzicht te verschaffen in de gevolgen van de dreigingen van bewust menselijk handelen gericht tegen organisaties. Voor de realistische risico’s kijken we wat de potentiële impact daarvan op de te beschermen belangen van de organisatie is. Door daarbij inzichtelijk te maken wat de gevolgen voor de bedrijfsvoering van de organisatie kunnen zijn, helpen we organisaties de risico’s beter te begrijpen.

Wij gebruiken daarvoor het volgende format:

De definitie van de dreiging

Onder sabotage wordt verstaan het moedwillig belemmeren, verstoren of molesteren om (processen van de organisatie) zaken te laten mislukken of om deze te vernielen. Onderscheid wordt gemaakt in:

  • Sabotage met de hand, zonder hulpmiddelen,
  • Sabotage door middel van slagwapens en overige middelen (tot gereedschapsklasse A4),
  • Sabotage door middel van zwaar gereedschap (gereedschapsklasse A5 en hoger).

Sabotage kan een middel zijn om de processen van een organisatie stil te leggen. Sabotage heeft voornamelijk impact op de processen van de organisatie en leidt daarmee direct tot omzetderving, kosten voor herstel en mogelijk imagoschade. In bijzondere situaties kan sabotage ook leiden tot onveilige situaties voor mens en omgeving. Om de dreiging te beheersen kan een set aan maatregelen worden overwogen die op de hoogte van het risico afgestemd moet worden. Voor een organisatie zou het er als volgt uit kunnen zien:

Voorbeeld

Een bedrijf dat onderdeel uitmaakt van de voedselketen kan geconfronteerd worden met de dreiging sabotage. Degene die wil saboteren is er op uit de organisatie schade te berokkenen. Het zou bijvoorbeeld een gefrustreerde medewerker kunnen zijn die ontslagen is of activisten die tegen het gebruik van dierlijke middelen zijn. Als het ze lukt om bij de productielijnen te komen dan zouden ze glas, spijkers, verontreiniging of zelfs giftige stoffen in het proces kunnen brengen. De productielijnen moeten stilgezet worden en de reeds gemaakte producten moeten worden vernietigd. Mocht dit pas ontdekt worden als de producten al in de supermarkt liggen dan leidt dit tot verlies van vertrouwen van consumenten, imagoschade voor de organisatie en kosten om de producten terug te halen. Het kan tot schadeclaims leiden of – nog erger – het kan de consument verwonden.  

Een dreiging als sabotage kan op die manier grote invloed hebben op de primaire processen van de organisatie maar ook op het imago van die organisatie. Voor een bedrijf in de voedselketen zou het er in vereenvoudigde vorm bijvoorbeeld als volgt uit kunnen zien:

Naarmate een organisatie beter in staat is om de gevolgen van dergelijke dreigingen inzichtelijk te maken, kunnen beter keuzes gemaakt worden in de combinatie van maatregelen die wenselijk is. De vragen die gesteld kunnen worden, zijn:

  • Heb jij voldoende zicht op de mogelijke gevolgen van de dreigingen?
  • Kan de schade gekwantificeerd worden zodat op basis daarvan keuzes worden gemaakt?
  • Staan de te treffen maatregelen in verhouding tot die schade?

Wil je meer inzicht in de mogelijke gevolgen van alle dreigingen van bewust menselijk handelen gericht tegen de organisatie? Neem dan contact met ons op via info@risicoregisseurs.nl en we helpen je daar graag mee.

error: Content is protected !!
Secured By miniOrange