De impact van bedreigingen: bombrief

Eén van de manieren waarop wij organisaties helpen, is door inzicht te verschaffen in de gevolgen van de dreigingen van bewust menselijk handelen gericht tegen organisaties. Voor de realistische risico’s kijken we wat de potentiële impact daarvan op de te beschermen belangen van de organisatie is. Door daarbij inzichtelijk te maken wat de gevolgen voor de bedrijfsvoering van de organisatie kunnen zijn, helpen we organisaties de risico’s beter te begrijpen.

Wij gebruiken daarvoor het volgende format:

De definitie van de dreiging

Een bombrief is een geïmproviseerd explosief dat eruitziet als een regulier postartikel (een brief of een pakketje) en dat wordt verstuurd via de normale postdiensten. Bombrieven exploderen direct na de opening met de bedoeling de geadresseerde te intimideren, te verwonden of te doden. Onder bombrieven wordt ook verstaan op explosieven lijkende postartikelen die niet daadwerkelijk tot ontploffing komen, maar wel als zodanig behandeld dienen te worden totdat het tegendeel bewezen is. Denk hierbij aan vuurwerk, brand- en/of explosiegevaarlijke stoffen.

De bombrief kan een middel op zich zijn om schade aan de organisatie toe te brengen maar kan ook een aanvullend middel zijn om personen of organisaties af te persen. Bombrieven hebben voornamelijk impact op de medewerkers van een organisatie en leidt vooral tot angstgevoelens en ziekteverzuim. Bij het daadwerkelijk ontvangen van een bombrief zal wellicht het gebouw ontruimd moeten worden waardoor processen verstoord worden en/of de productie (deels) stil komt te liggen. Om de dreiging te beheersen kan een set aan maatregelen worden overwogen die op de hoogte van het risico afgestemd moet worden. Voor een organisatie zou het er als volgt uit kunnen zien:

Voorbeeld

Voor een postkamer waar de medewerkers de post ontvangen en intern verder verspreiden, kan een bombrief ervoor zorgen dat er angst en paniek ontstaat. Het kan zeer lastig zijn om een verdacht pakket van andere post te onderscheiden. Als een bombrief explodeert kan dit leiden tot geïntimideerde of gewonde medewerkers en in het meest extreme geval zelfs tot dodelijke slachtoffers. Bombrieven die bij andere organisatie afgeleverd worden, kunnen tevens voor angst zorgen bij de eigen medewerkers.

Bij een daadwerkelijke ontploffing is er kans op slachtoffers, zal een verhoogd ziekteverzuim waarneembaar zijn, zullen medewerkers wellicht niet meer op de postkamer willen werken en vallen de processen stil. Afhankelijk van de omvang van de explosie zullen kosten voor herstel gemaakt moeten worden met in het meest extreme geval herbouw van de locatie.

Een dreiging als bombrieven kan op die manier grote invloed hebben op de ondersteunende processen van de organisatie. Voor een centrale postkamer zou het er in vereenvoudigde vorm bijvoorbeeld als volgt uit kunnen zien:

Naarmate een organisatie beter in staat is om de gevolgen van dergelijke dreigingen inzichtelijk te maken, kunnen beter keuzes gemaakt worden in de combinatie van maatregelen die wenselijk is. De vragen die gesteld kunnen worden, zijn:

    • Heb jij voldoende zicht op de mogelijke gevolgen van de dreigingen?
    • Kan de schade gekwantificeerd worden zodat op basis daarvan keuzes worden gemaakt?
    • Staan de te treffen maatregelen in verhouding tot die schade?

Wil je meer inzicht in de mogelijke gevolgen van alle dreigingen van bewust menselijk handelen gericht tegen de organisatie? Neem dan contact met ons op via info@risicoregisseurs.nl en we helpen je daar graag mee.

error: Content is protected !!