Inkoop van beveiliging

Zeker op het gebied van beveiliging wil je er zeker van zijn dat je het goed doet. RisicoRegisseurs is het onafhankelijke adviesbureau dat uitgaat van de risico’s van de organisatie. Hierbij richten we ons op de risico’s die het gevolg zijn van doelbewust kwaadwillig menselijk handelen met schade voor de organisatie als gevolg. Het willen voorkomen dat deze risico’s zich voordoen wordt ook wel fysieke beveiliging genoemd.

Wij helpen organisaties bij het op een goede wijze inrichten van beveiliging door beter inzicht in de risico’s te geven. We zorgen voor meer zekerheid en een goede kwaliteit van beveiliging. Als je de risico’s en de impact daarvan op de organisatie begrijpt, is het mogelijk om beveiliging op een goede manier in te richten.

Inkoop van beveiliging

De uitdaging voor organisaties: Wat speelt er op dit moment allemaal in jouw organisatie op het gebied van beveiliging waarmee je jouw organisatie de beste garanties biedt om met behulp van beveiliging de controle te krijgen, hebben en houden over de onacceptabele risico’s? Voor RisicoRegisseurs staan de risico’s van de organisatie altijd aan de basis. Beveiligingsmaatregelen moeten zodanig worden ingezet, dat deze de risico’s tot een acceptabel niveau reduceren tegen de laagst mogelijke kosten. In alle diensten die we leveren, staat dit als uitgangspunt voorop. Ook als we beveiliging inkopen.

Bij inkoop van beveiligingsmaatregelen ben je op zoek naar de juiste prijs en kwaliteit. Voor grotere projecten is mogelijk een aanbesteding verplicht. Van verschillende leveranciers wil je aanbiedingen voor de uitvoering ontvangen. Maar hoe goed zijn die aanbiedingen, en zullen ze tot de gewenste resultaten leiden? Betaal je niet te veel? En krijg je de juiste kwaliteit?

Wat het kost en wat het oplevert

Wij helpen je bij het formuleren van de uitvraag en bij het beoordelen van de leveranciers en de aangeleverde offertes. Vanuit onze onafhankelijke rol en ervaring, adviseren we je waarop gelet moet worden. Zo krijg jij de beste aanbieding. De inkoop van beveiliging voeren wij uit op basis van een vooraf vastgesteld uurtarief. We hanteren een vergoeding tegen een tarief van € 125,00 per uur (prijspeil 2019). Dit tarief wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op basis van CBS Index SBI 2008, 69-71 Management- en technisch advies.

Wil jij weten hoe goed de beveiliging van jouw organisatie is of hoe we je kunnen helpen? Vraag via info@risicoregisseurs.nl direct vrijblijvend een oriënterend gesprek aan.

Wil je weten wat we nog meer voor jouw organisatie kunnen betekenen?
Klik dan hieronder voor ons hele producten- en dienstenportfolio

De impact van bedreigingen: vandalisme en vernieling

De impact van bedreigingen: vandalisme en vernieling

Eén van de manieren waarop wij organisaties helpen, is door inzicht te verschaffen in de gevolgen van de dreigingen van bewust menselijk handelen gericht tegen organisaties. Voor de realistische risico’s kijken we wat de potentiële impact daarvan op de te beschermen belangen van de organisatie is. Door daarbij inzichtelijk te maken wat de gevolgen voor de bedrijfsvoering van de organisatie kunnen zijn, helpen we organisaties de risico’s beter te begrijpen.

Wij gebruiken daarvoor het volgende format:

De definitie van de dreiging

Onder vandalisme en vernieling wordt verstaan het moedwillig beschadigen, vernielen of vernietigen van objecten die de organisatie toebehoren door bijvoorbeeld:

  • Molest door middel van aanwezige materialen zoals stenen, stokken, stalen buizen, stangen, etc.,
  • Bekladden of aanbrengen graffiti,
  • Het inslaan of inschoppen van ruiten en deuren met fysieke middelen of slagwapens zoals knuppels.

Vandalisme en vernieling heeft voornamelijk impact op de middelen van een organisatie en leidt vooral tot overlast en kosten voor herstel van schade. Om de dreiging te beheersen kan een set aan maatregelen worden overwogen die op de hoogte van het risico afgestemd moet worden. Voor een organisatie zou het er als volgt uit kunnen zien:

Voorbeeld

Voor een transportbedrijf dat haar vrachtwagens op het buitenterrein parkeert, kan vandalisme bestaan uit het lek steken van de banden van alle aanwezige vrachtwagens. De kosten voor herstel bestaan in ieder geval uit het vervangen van de banden. Deze schadepost is nog goed te overzien. Het gevolg kan echter ook zijn dat als gevolg van de hersteltijd, helemaal als er onvoldoende reservebanden aanwezig zijn, de chauffeurs kunnen niet uitrijden. De loonkosten lopen gewoon door. Tegelijkertijd kunnen bestellingen voor klanten kunnen niet getransporteerd worden waardoor omzet mis wordt gelopen. En mogelijk worden ook boetes in rekening worden gebracht of schadeclaims ingediend voor niet nagekomen leverafspraken.

Een ogenschijnlijk eenvoudige dreiging als vandalisme kan op die manier grote invloed hebben op de primaire processen van de organisatie. Voor een transportbedrijf zou het er in vereenvoudigde vorm bijvoorbeeld als volgt uit kunnen zien:

Naarmate een organisatie beter in staat is om de gevolgen van dergelijke dreigingen inzichtelijk te maken, kunnen beter keuzes gemaakt worden in de combinatie van maatregelen die wenselijk is. De vragen die gesteld kunnen worden, zijn:

  • Heb jij voldoende zicht op de mogelijke gevolgen van de dreigingen?
  • Kan de schade gekwantificeerd worden zodat op basis daarvan keuzes worden gemaakt?
  • Staan de te treffen maatregelen in verhouding tot die schade?

Wil je meer inzicht in de mogelijke gevolgen van alle dreigingen van bewust menselijk handelen gericht tegen de organisatie? Neem dan contact met ons op via info@risicoregisseurs.nl en we helpen je daar graag mee.

7 lessen voor fysieke beveiliging die we kunnen leren van de Coronacrisis: les 3

Laat een goede crisis niet verloren gaan: les 3

De crisis vanwege het Coronavirus heeft enorme impact. Niet alleen op de volksgezondheid, maar ook op de economie in het algemeen en op individuele bedrijven in het bijzonder. Veel organisaties zitten in een situatie waarvan nauwelijks te voorspellen valt wanneer die over is en wat de uiteindelijke impact zal zijn.

Normaal proberen we vanuit fysieke beveiliging organisaties te helpen met het voorkomen van een crisis door risicoanalyses uit te voeren en op basis daarvan maatregelen voor te stellen. De oorsprong van Corona is nog niet 100% vastgesteld. Waarschijnlijk zal geen sprake zijn van bewust verspreiding van het virus en dus geen bewust kwaadwillend menselijk handelen. En daarmee zou deze crisis niet vallen onder de scope van fysieke beveiliging. Onverlet zijn er lessen te trekken die voor fysieke beveiliging tot verbeteringen kunnen leiden.

Deze derde les handelt erover, dat de impact van een incident of crisis maar tot op een bepaalde hoogte valt te voorzien.

COVID-19, de crisis rond het Corona-virus, leert ons dat de impact van deze crisis slechts tot op zekere hoogte valt te schatten. We kunnen ons er iets bij voorstellen, maar in de praktijk is de impact vaak veel groter. Ook heeft een crisis vaak impact op meerdere, vaak samenhangende, facetten van de samenleving, zoals volksgezondheid versus economie. Daarom is het nodig om gedurende het verloop van een crisis continu bij te stellen.

De les voor fysieke beveiliging is dat de impact van risico’s op dit gebied ook maar tot op zekere hoogte bepaald kan worden, maar zelden echt volledig valt te overzien. Het heeft daarom geen zin om in alles uit te gaan van een worst case scenario. Maak de best mogelijk ‘gezonde’ inschatting en hou daarbij rekening met andere relevante zaken zoals de impact op het personeel, de informatie en de middelen.

In de praktijk kunnen we ons meestal wel iets voorstellen bij de impact van een risico als dat zich voordoet. Die inschatting kan gebruikt worden om te bepalen of een risico acceptabel is of niet en daarmee welke maatregelen we hier tegenover willen zetten. Maar een dergelijke inschatting geeft slechts een bepaalde indicatie en de praktijk kan anders uitwijzen. Een risico kun je wellicht accepteren, op een crisis moet je altijd reageren.

“Never waste a good crisis”
Een crisis biedt op de korte termijn vele uitdagingen. Organisaties moeten alle zeilen bijzetten om te overleven. Een crisis gaat weer over en de organisaties die hebben overleefd, kunnen daar sterker uit komen. Ze kunnen lessen trekken uit hetgeen zich heeft voorgedaan. Door dit daadwerkelijk te doen en verbeteringen door te voeren, zullen ze beter voorbereid zijn op komende risico’s.

Een risico op het gebied van fysieke beveiliging zal misschien niet leiden tot een wereldwijde crisis. Maar op kleine schaal kan een risico wel leiden tot een crisis voor een individuele organisatie. Organisaties die zich daarvan bewust zijn en de juiste maatregelen treffen, hebben een grotere kans om een risico in de kiem te smoren en te voorkomen dat het voortbestaan van de organisatie in gevaar komt.

Weten of uw beveiliging goed genoeg is?

Neem contact op om een gesprek in te plannen waarin we:

1) Inzicht verschaffen in de risico’s voor uw organisatie;

2) Aangeven welke beveiligingsmaatregelen daarbij passen;

3) U laten zien hoe het beveiligingsproces voor uw organisatie kan werken.

of klik hieronder voor ons portfolio

Productontwikkeling

Zeker op het gebied van beveiliging wil je er zeker van zijn dat je het goed doet. RisicoRegisseurs is het onafhankelijke adviesbureau dat uitgaat van de risico’s van de organisatie. Hierbij richten we ons op de risico’s die het gevolg zijn van doelbewust kwaadwillig menselijk handelen met schade voor de organisatie als gevolg. Het willen voorkomen dat deze risico’s zich voordoen wordt ook wel fysieke beveiliging genoemd.

Wij helpen organisaties bij het op een goede wijze inrichten van beveiliging door beter inzicht in de risico’s te geven. We zorgen voor meer zekerheid en een goede kwaliteit van beveiliging. Als je de risico’s en de impact daarvan op de organisatie begrijpt, is het mogelijk om beveiliging op een goede manier in te richten.

Productontwikkeling

De uitdaging voor organisaties: Wat speelt er op dit moment allemaal in jouw organisatie op het gebied van beveiliging waarmee je jouw organisatie de beste garanties biedt om met behulp van beveiliging de controle te krijgen, hebben en houden over de onacceptabele risico’s? Voor RisicoRegisseurs staan de risico’s van de organisatie altijd aan de basis. Beveiligingsmaatregelen moeten zodanig worden ingezet, dat deze de risico’s tot een acceptabel niveau reduceren tegen de laagst mogelijke kosten. In alle diensten die we leveren, staat dit als uitgangspunt voorop. Ook bij een onderwerp als productontwikkeling.

Wat het kost en wat het oplevert

Wil je innoveren op het gebied van beveiliging? Iets nieuws proberen, en als het slaagt de maatregel breder uitrollen? Het onderzoeken van vernieuwingen die er zijn en hoe deze passen binnen jouw organisatie vraagt betrokkenheid van interne en externe belanghebbenden. Helder geformuleerde uitgangspunten qua gewenst resultaat, besluitvorming, financiering en geheimhouding zijn hierbij noodzakelijk. Wij helpen je graag bij deze innovaties op basis van een vooraf vastgesteld uurtarief. We hanteren een vergoeding tegen een tarief van € 125,00 per uur (prijspeil 2019). Dit tarief wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op basis van CBS Index SBI 2008, 69-71 Management- en technisch advies.

Wil jij weten hoe goed de beveiliging van jouw organisatie is of hoe we je kunnen helpen? Vraag via info@risicoregisseurs.nl direct vrijblijvend een oriënterend gesprek aan.

De impact van bedreigingen: Verboden en verdovende middelen: handel en gebruik

De impact van bedreigingen: verboden middelen: handel en gebruik

Eén van de manieren waarop wij organisaties helpen, is door inzicht te verschaffen in de gevolgen van de dreigingen van bewust menselijk handelen gericht tegen organisaties. Voor de realistische risico’s kijken we wat de potentiële impact daarvan op de te beschermen belangen van de organisatie is. Door daarbij inzichtelijk te maken wat de gevolgen voor de bedrijfsvoering van de organisatie kunnen zijn, helpen we organisaties de risico’s beter te begrijpen.

Wij gebruiken daarvoor het volgende format:

De definitie van de dreiging

Het is in Nederland verboden drugs te produceren, te verhandelen en of (al dan niet in bepaalde hoeveelheden) te bezitten. Handhaving door de politie richt zich met name op de productie en de handel. Bezit voor eigen gebruik van bepaalde verdovende middelen wordt in Nederland gedoogd. Het is in het verlengde van de wet meer dan raadzaam om als organisatie expliciet te benoemen wat als verboden en verdovende middelen wordt gezien en wat de organisatie hierin wel en niet toestaat. Onder verboden en verdovende middelen wordt verstaan het verhandelen en gebruiken van die middelen en de gevolgen daarvan.

Voorbeeld

Winkels die hierin ‘mogen’ handelen zullen zich als een uitzondering zien op de regel dat verboden en verdovende middelen niet op een positieve wijze in verband zijn te brengen met een organisatie. Bij een grote winkelketen wordt een medewerker betrapt op het bezit van amfetamine en speed. Toen de werkgever erachter kwam dat de medewerker hiervan op de werkvloer in het bezit was, ontsloeg men de werknemer op staande voet.

De werkgever voelde zich hiertoe gerechtigd, omdat de werknemer in strijd had gehandeld met duidelijke beleidsinstructies van de werkgever, waarin verdovende middelen als onacceptabel worden betiteld simpelweg omdat het verboden is maar vooral omdat het kan leiden tot gevaarlijke situaties op de werkvloer. Verboden en verdovende middelen, alcohol en drugs, voor, tijdens of na het werk of school zullen het functioneren van medewerkers en leerlingen negatief beïnvloeden. Zeker als het gaat om een verslaving.

Waar alcohol vaak druk en agressief maakt, zorgt een joint eerder voor een passieve en weinig ondernemende medewerker. Dat is een van de redenen dat alcoholgebruik veel sneller opvalt dan drugs op het werk. En dat het ook veel sneller wordt afgestraft. Onterecht, want de gevolgen van drugsgebruik zijn altijd in de prestaties van uw werknemer te merken. Of het nu gaat om drugsgebruik voor, tijdens en na werktijd. Veel voorkomende gevolgen zijn ziekteverzuim, een grotere kans op ongevallen, verminderde productiviteit, kwalitatief minder goed werk en een verslechterde werksfeer.

In het geval dat er sprake is van handel op de werkvloer, komen nog meer negatieve aspecten om de hoek kijken, die in de wereld van dealen en gebruiken vrij gangbaar zijn: intimidatie, agressie en geweld. Een hiervan afgeleid probleem betreft de integriteit van de medewerkers wanneer verslaving of geldnood aan bod is. Afhankelijk van de gelegenheid bestaat dan ook het gevaar op diefstal en fraude.